Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN STICHTING SJA’AR GEVESTIGD TE AMSTERDAM

 

Stichting Sja’ar is uitgever en distributeur van educatieve boeken. De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41201375 te Amsterdam. Onze contactgegevens staan onderaan deze algemene voorwaarden.
 

Artikel 1  Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle door ons af te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen. De toepasselijkheid van voorwaarden van koper wordt door ons uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.
 2. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wij zullen koper in geval van een materiële wijziging tenminste een maand voordat de betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt, hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tenzij koper binnen twee weken na datum van verzending van onze schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt, wordt koper geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling.
 3. Eventueel na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken en/of toezeggingen door of namens ons binden ons slechts na schriftelijke bevestiging daarvan.

 

Artikel 2  Aanbiedingen

 1. Al onze aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk (waaronder ook verstaan wordt digitale aanbiedingen), zijn vrijblijvend. Onder offertes worden mede verstaan eventuele bijlagen, zoals prijslijsten, brochures en andere gegevens.
 2. De inhoud van al onze aanbiedingen en andere van ons afkomstige materialen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en bevat altijd een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden zaken en diensten. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle door ons op welke wijze dan ook verstrekte informatie juist en volledig is. Alle prijzen en overige door ons verstrekte informatie zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.


Artikel 3  Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat koper het door ons gedane aanbod aanvaardt en koper voldoet aan de door ons gestelde voorwaarden.
 2. Overeenkomsten tussen ons en koper worden onder andere gesloten via het bestelproces op onze website, mondeling (waaronder telefonisch), schriftelijk (waaronder per fax) of per e-mail.
 3. Indien koper via elektronische weg ons aanbod aanvaardt, bijvoorbeeld via het bestelproces op onze website, bevestigen wij onverwijld langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Indien koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft koper, zolang de aanvaarding van het aanbod niet langs elektronische weg is bevestigd, de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Een niet tijdige bevestiging van de aanvaarding van het aanbod, uiterlijk binnen vijf dagen na aanvaarding van het aanbod, houdt de verwerping van het aanbod van koper in, tenzij wij binnen deze termijn aan koper melden dat geen overeenkomst tot stand komt.
 4. Wij hebben het recht om, ter beoordeling van de kredietwaardigheid van koper, een kredietcheck uit te voeren. Wij mogen deze kredietcheck door een derde laten uitvoeren.

 

Artikel 4  Gegevens verstrekt door koper

 1. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig en volledig aan ons worden verstrekt. Indien blijkt dat door koper verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn, zijn wij gerechtigd onze prijzen hierop aan te passen. Koper vrijwaart ons voor elke aanspraak van derden met betrekking tot de door koper verstrekte gegevens.

 

Artikel 5 Uitvoering en levering

 1. Wij zullen ons inspannen de overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 
 2. Koper is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.
 3. Wij zullen, indien niet anders is overeengekomen, de bestelde zaken leveren binnen uiterlijk 30 kalenderdagen. Zodra de te leveren zaken op het door koper opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico op koper over.
 4. Indien de koper handelt in uitoefening van beroep of bedrijf hebben wij te allen tijde het recht op een naleveringstermijn van 14 dagen na afloop van de opgegeven levertijd.
 5. Voor zover is toegestaan onder toepasselijk recht zijn wij niet aansprakelijk voor schade die ontstaat uit overschrijding van enige levertermijn.
 6. Koper wordt aangeraden de geleverde zaken na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ons te melden.

 

Artikel 6 Prijzen & bijkomende kosten 

 1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
 2. Indien er sprake is van bijkomende kosten – zoals, maar niet beperkt tot, verzendkosten en kosten van rembours – zullen wij deze te allen tijde vooraf meedelen.
 3. Wij zijn gerechtigd de overeengekomen prijzen vóór de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3, alsmede vanaf drie maanden daarna (voor zover de nakoming van de overeenkomst nog niet is voltooid) te wijzigen. Totdat de overeenkomst volledig is nagekomen zijn wij te allen tijde bevoegd de overeengekomen prijzen te verhogen met de kosten, die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen. Indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft koper het recht de overeenkomst (voor zover de nakoming van de overeenkomst nog niet is voltooid) te ontbinden.

 

Artikel 7  Betaling

 1. Alle facturen dienen te worden betaald uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op korting of verrekening. 
 2. Indien koper niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente ter hoogte van de wettelijke (handels-) rente verschuldigd, per maand of gedeelte daarvan.
 3. De buitengerechtelijke incassokosten, verbonden aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor rekening van koper. Deze worden berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten met een minimum van 40 euro indien koper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Indien koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is koper de buitengerechtelijke incassokosten pas verschuldigd indien koper nogmaals op een termijn van 14 dagen door ons tot betaling is aangemaand. 

 

Artikel 8  Rechten van intellectuele eigendommen

 1. Alle op de door ons aan koper geleverde zaken rustende intellectuele eigendomsrechten (zoals, maar niet beperkt tot, merk-, auteurs- en modelrechten) blijven rusten bij ons dan wel bij onze leveranciers. Deze rechten geen niet over op de koper.
 2. De door ons aan koper geleverde zaken mogen, behoudens de bij wet gestelde uitzonderingen, niet worden gekopieerd of op andere wijze worden vermenigvuldigd.
   

Artikel 9  Herroepingsrecht

 1. Het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen geldt uitsluitend indien er sprake is van een koop op afstand (bijvoorbeeld via het bestelproces op de website) of koop buiten de verkoopruimte en koper niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 2. Koper mag in dat geval de overeenkomst binnen 14 dagen, ingaande op de dag na de dag waarop koper – of een door de koper aangewezen derde - de bestelde zaken heeft ontvangen, de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van de zaken ontbinden. Koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.
 3. Koper oefent het hiervoor beschreven herroepingsrecht uit door binnen de termijn van 14 dagen het ingevulde modelformulier, dat te vinden is op onze website www.sjaar.nl, aan ons op te sturen of ons binnen de genoemde termijn een andere tot ontbinding strekkende verklaring te doen. Indien koper op elektronische wijze de verklaring tot ontbinding uitbrengt, dan wordt de ontvangst van deze verklaring onverwijld bevestigd.
 4. Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 3 genoemde melding, dient koper de zaak/de zaken aan ons te retourneren. Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak/de zaken.
 5. Wij vergoeden na ontbinding van de overeenkomst onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle betalingen die wij in dat kader van koper hebben ontvangen. Deze kosten omvatten tevens de kosten van de heenzending van de bestelling. De kosten zullen worden terugbetaald op dezelfde wijze als dat wij ze van koper hebben ontvangen.
 6. Koper is aansprakelijk voor waardeverminderingen van de zaak/de zaken die het gevolg zijn van het onzorgvuldig omgaan met de zaak/de zaken en de verpakking in de periode voorafgaand aan het uitoefenen van het herroepingsrecht.
 7. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 

Artikel 10  Overmacht

 1. Indien onze toeleverancier, door welke oorzaak ook, in gebreke blijft met leveren, dan wel niet tijdig of niet deugdelijk levert, geldt dit ten aanzien van koper voor ons als overmacht. Als overmacht heeft eveneens te gelden: ijsgang, extreme weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstroming, juridische restricties, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, defecten aan machines, storing in de levering van energie, invoerbelemmering, brand en alle andere vormen van overmacht. De verplichtingen van koper worden, wanneer wij ons op de in dit artikel bedoelde omstandigheden beroepen, tevens opgeschort. Eerst na het verstrijken van de in artikel 5 lid 4 vermelde (na)leveringstermijn (dan wel overeengekomen leveringstermijn) heeft koper het recht om de overeenkomst te ontbinden, doch slechts voor het gedeelte dat nog niet door ons is nagekomen.

 

Artikel 11  Eigendomsvoorbehoud

 1. Wij behouden ons het eigendomsrecht voor van alle door ons krachtens enige overeenkomst aan koper geleverde en/of nog te leveren zaken, totdat de koopprijs daarvan geheel is voldaan.
 2. De voorbehouden eigendom geldt tevens totdat koper de vorderingen, die wij jegens koper mochten verkrijgen wegens tekortschieten van koper in één of meer van zijn verplichtingen jegens ons, geheel heeft voldaan.
 3. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren. Tevens is koper gehouden de geleverde zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal, te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan ons op eerste verzoek ter inzage te geven.
 4. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op koper is overgegaan, mag deze die zaken, althans tot aan de datum van zijn eventuele faillissement of surseance van betaling, slechts in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening verkopen en mag hij deze niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
 5. Wij hebben te allen tijde toegang tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, voor zover koper het in zijn macht heeft ons toegang te verschaffen.
 6. Indien koper in de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen tekortschiet, zijn wij gerechtigd op kosten van koper de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, ter keuze van ons tijdelijk of definitief, terug te nemen. Koper machtigt ons hierbij reeds nu voor alsdan om het terrein en/of het perceel, waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde deze te kunnen terugnemen.

 

Artikel 12  Handhaving adviesprijzen door koper

 1. Indien koper de geleverde zaken wederverkoopt, is hij verplicht in elke vorm van publicaties en/of reclame-uitingen de adviesprijzen  - en de op grond van de Wet op de vaste boekenprijs gestelde prijzen - en de daaraan gekoppelde kwaliteitsbenamingen, te handhaven. Koper is verplicht bij levering aan een wederverkoper de hier bedoelde verplichting bindend op te leggen aan deze wederverkoper, alsmede deze te verplichten hetzelfde te doen ten aanzien van eventuele opvolgende wederverkopers.

 

Artikel 13  Garantie

 1. Conform de wet dienen de afgeleverde producten aan de overeenkomst te beantwoorden. Wij garanderen aan koper dat de geleverde zaken niet ten gevolge van voortijdige slijtage of fabricagefouten ondeugdelijk zijn, noch anderszins ernstige gebreken vertonen. Indien het vorenstaande onverhoopt wel het geval is, zullen wij, naar onze keuze, hetzij de geleverde zaken - na terugontvangst in de oorspronkelijke staat - geheel of gedeeltelijk vervangen door gelijkwaardige nieuwe zaken, hetzij een billijke schadevergoeding betalen¬ tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken met inachtneming van lid 4 van dit artikel, hetzij de geleverde zaken repareren. Onder deze garantie vallen niet de kosten van de door ons te verrichten werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst, hulpmaterialen en eventuele andere bijkomende kosten.
 2. De in het vorige lid vermelde garantie geldt niet indien:
  a.  koper jegens ons in gebreke is;
  b.  bij de aankoop van de geleverde zaken, door koper niet of onvoldoende rekening is gehouden met de eigenschappen van de zaken;
  c.  de ondeugdelijkheid geen nadelige consequenties heeft voor het normale gebruik van de geleverde zaken;
  d.  er sprake is van geringe in de bedrijfstak gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, materiaalstructuur, finish;
  e.  de geleverde zaken niet zijn toegepast en/of behandeld en/of gebruikt conform de door ons gegeven aanwijzingen ten aanzien daarvan;
  f.   ingeval van zichtbare gebreken, de geleverde zaken versneden, verknipt, of op enige andere wijze bewerkt, verwerkt, gebruikt of beschadigd zijn;
  g.  de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden, zoals bijvoorbeeld vervuiling, geweld van buitenaf of overbelasting zijn blootgesteld;
  h.  door koper zelf of door derden reparaties zijn verricht aan de door ons geleverde zaken, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
  i.   de termijn voor reclameren, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, is overschreden;
  j.   in geval van verborgen gebreken, vijf jaar na datum van levering zijn verstreken.
 3. Indien koper handelt in uitoefening van beroep of bedrijf dienen reclames betreffende zichtbare gebreken binnen 14 dagen na levering schriftelijk ter kennis van ons te worden gebracht, tenzij koper aannemelijk maakt dat hij niet in staat is geweest de zaken binnen die termijn te inspecteren. Reclames betreffende verborgen gebreken, die uitsluitend bij gebruik kunnen blijken, dienen binnen 14 dagen nadat deze bij koper zijn gemeld respectievelijk op redelijke wijze aan koper hadden kunnen blijken, schriftelijk ter kennis van ons te worden gebracht.
 4. Indien wij, als gevolg van reclame betreffende verborgen gebreken, na de levering de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk vervangen door nieuwe zaken in dezelfde prijsklasse voor dezelfde toepassing, brengen wij koper een vergoeding voor gebruik in rekening.
 5. Ondeugdelijkheid van de geleverde zaken geeft koper, indien hij handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, nooit, ook niet wanneer deze ingevolge lid 3 van dit artikel tijdig ter kennis van ons is gebracht, het recht zijn betaling op te schorten, of de koopovereenkomst te ontbinden. Koper heeft, behoudens het in artikel 9 bepaalde, nooit het recht de zaken retour te zenden, tenzij wij hiermee voorafgaand uitdrukkelijk hebben ingestemd. Indien koper in strijd met het voorgaande de zaken retour zendt, worden deze voor rekening en risico van koper ter beschikking van koper gehouden, zonder dat hieruit enige erkenning van de juistheid van een eventuele aanspraak op garantie kan worden afgeleid.
 6. Indien koper niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf gelden de wettelijke garantiebepalingen onverkort.

 

Artikel 14  Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheidsbepaling van het onderstaande artikel geldt alleen voor koper indien koper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 2. Onze totale aansprakelijkheid wegens verwijtbare niet nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
 3. Het in artikel lid 2 genoemde maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van onze opzet of grove schuld.
 4. Enig recht op schadevergoeding is uitgesloten indien koper de schade niet zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 30 dagen) na het ontstaan van de schade bij ons heeft gemeld. 

 

Artikel 15  Vrijwaring door koper

 1.  Indien koper handelt in uitoefening van beroep of bedrijf vrijwaart koper ons tegen alle aanspraken van derden verzaken van door ons aan koper geleverde zaken en/of verpakkingen, waardoor die derde schade mocht hebben geleden, ongeacht oorzaak of tijdstip van ontstaan.

 

Artikel 16  Boetebeding

 1. Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit een overeenkomst, is koper gehouden, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare, niet voor matiging vatbare geldsom te voldoen van 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 25,= bij een hoofdsom vanaf € 100,=,  onverminderd ons recht om schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.

 

Artikel 17  Verdere gevolgen van te kort schieten van koper

 1. Onverminderd het in artikelen 7 en 16 bepaalde kunnen wij in geval van verzuim van koper alle daaraan naar geldend recht verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van ons op koper direct en ineens opeisbaar. Koper wordt geacht in verzuim te zijn in geval hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit deze voorwaarden, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stilleggen of liquidatie van zijn onderneming.

 

artikel 18  Overdracht

 1. Het is koper niet toegestaan om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming rechten of verplichtingen uit enige met ons gesloten overeenkomst over te dragen aan derden

 

Artikel 19 Persoonsgegevens

 1. Wij zullen uw persoonsgegevens zorgvuldig – overeenkomstig de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens – verwerken. Wij zullen geen misbruik van deze gegevens maken.

 

Artikel 20  Toepasselijk recht

 1. Op alle onder deze voorwaarden geslo­ten overeenkomsten is Ne­derlands recht van toepassing.
   

Artikel 21  Bevoegde rechter

 1. Alle geschillen tussen ons en koper, ter zake waarvan forumkeuze is toegelaten, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voor­gelegd aan de rechter te Amsterdam.

 

 

Contactgegevens

Stichting Sja’ar

p/a Zuidelijke Wandelweg 41

1079 RK Amsterdam

 

e-mail: boeken@sjaar.nl

telefoonnummer: 020-5400122

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2015 - 2024 Sjaar.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel