Pivacy beleid

 

Privacyreglement Sja’ar en webwinkel Sjaar.nl

laatst bijgewerkt 15 oktober 2019

 

Stichting Sja’ar is zich er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Daarom beschouwen wij het als een belangrijke verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring lichten wij toe welke gegevens wij van u opslaan en hoe wij die gebruiken en beschermen.

Dit privacyreglement is van toepassing op de diensten van Sja’ar waaronder de webwinkel www.sjaar.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat Sja’ar niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen..

Sjaar.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en  zal er binnen de mogelijkheden van Sja’ar.nl alles aan doen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. U kunt denken aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres zijn persoonsgegevens.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u bij Sja’ar of op de website sjaar.nl producten bestelt, vragen wij uw persoons­gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. en doorgegeven aan de betaaldienst, voor zover noodzakelijk om uw transactie af te ronden. Daarnaast slaan wij persoonlijke gegevens op indien u rechtstreeks met een bestuurslid van Sja’ar contact opneemt. Wij leggen de volgende persoonsgegeven van u vast:

  • naam
  • adres
  • telefoonnummer
  • e-mail adres
  • bestelhistorie
  • bankrekening­nummer.

Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en om u eventueel in te lichten over voor u interessante zaken die u via Sja’ar kunt verkrijgen. U kunt te allen tijde zelf een verzoek doen om deze gegevens te verwijderen, wij zullen het verzoek beoordelen en indien in lijn met de AVG de verwijderen.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij mogelijk beschikken. Ook zullen uw gegevens niet worden gebruikt voor marketing of promotie doeleinden door derden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de dienstverlening aan u te optimaliseren.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van de betaaldienst, voor zover noodzakelijk om uw transactie af te ronden. De gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. De Stichting Sja’ar  verplicht zich om de vertrouwelijkheid van uw gegevens volledig te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Wat zijn uw rechten?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u verschillende rechten uitoefenen om uw privacy te waarborgen:

1. Recht op informatie

U hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. In dit Privacy Reglement hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

2. Recht op inzage

U hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u verwerkt hebben.

3. Recht op correctie

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

4. Recht om bezwaar te maken

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

5. Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die u aan ons hebt gegeven te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze gegevens kan bewaren in een database van u of van een andere partij.

6. Recht op beperking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kunt u contact met ons opnemen.

7. Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

U hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen.

8. Recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kunt u schriftelijk indienen via boeken@sjaar.nl of per post (zie contactinformatie)

 

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we u een passende reactie sturen.

 

Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar maken bij de Functionaris voor de Gegevensverwerking van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom via het mailadres: privacy@verbond.eu.

 

Daarnaast hebt u ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen.

Als u een vraag, verzoek of klacht hebt over onze omgang met persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via boeken@sjaar.nl.

 

Contactinformatie Functionaris voor de Gegevensbescherming

privacy@verbond.eu